Nieuws

Werkdrukakkoord: hoe en wat

5 maart 2018

Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. De sector heeft zelf plannen gemaakt hoe ze werkdruk terug gaan dringen en hoe ze gaan zorgen dat het geld optimaal wordt besteed. Het kabinet heeft vertrouwen in deze plannen en zorgt dat de scholen eerder dan gepland kunnen beschikken over hetextra geld.

Het werkdrukakkoord betekent dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna.

52

Aanpak en bevoegdheden

Het akkoord bevat afspraken tussen de minister en het PO-front over de aanpak van de werkdruk, de besteding van de middelen, de verantwoording, evaluatie en mogelijke bijsturing. Bestuurders en schoolleiders zijn gezamenlijk, ieder vanuit hun eigen bevoegdheid, verantwoordelijk voor een goed werkklimaat. Bestuurders stimuleren en faciliteren de professionalisering. Schoolleiders bevorderen en bewaken goede arbeidsomstandigheden, waaronder het verlagen van werkdruk. Daarnaast hebben de leraren als onderwijsprofessionals hun eigen verantwoordelijkheid voor de verlaging van hun werkdruk.

Schoolteams aan zet

Uitgangspunt van het akkoord is dat de aanpak van werkdruk vorm moet krijgen in de teams op de scholen. Daar wordt de dialoog gevoerd over de vragen:

  • waar ervaren werknemers knelpunten?
  • en welke oplossing voorzien zij in het kader van dit werkdrukakkoord?

34a77f81-4d9a-4325-832d-d50b8f83966e

Bestedingsplan

Op basis van deze input wordt er een bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de werkdrukmiddelen. Dit plan wordt ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR, de P-MR.

Het bestedingsplan bevat naast de bestedingsdoelen de verwachtingen met betrekking tot de vermindering van de werkdruk, alsmede de wijze waarop de P-MR toezien op de inzet en de besteding van de werkdrukmiddelen en het gevolgde proces.

Na afloop van elk schooljaar wordt de P-MR door de schoolleider geïnformeerd over de besteding van de middelen. Over de eventuele niet-bestede middelen worden in samenspraak met het team nadere afspraken gemaakt. 

Op bestuursniveau zal er ook specifiek verantwoording afgelegd moeten worden in het jaarverslag:

  • Beschrijving van het proces waarbij de rol en instemming van het team aan de orde komt;
  • Overzicht van besteding van de werkdrukmiddelen.


Bestedingsdoelen

Het team kan kiezen voor verschillende bestedingsdoelen in het kader van werkdrukvermindering, de uitgaven moeten passen binnen de geldende regels ten aanzien van de besteding van onderwijsbekostiging. Maar de belangrijkste vraag is: Wat veroorzaakt werkstress? 

De sociale partners zullen nog een handreiking in het kader van de werkdrukmiddelen uitbrengen. Daarin zal (niet limitatief) opgenomen worden aan welke bestedingsdoelen met kan denken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden etc. Een en ander is afhankelijk van de signalen die vanuit het team komen; waardoor ervaren zij werkdruk.

Dit kan ook zijn doordat ze te weinig steun en waardering ervaren, onvoldoende controle over het werk hebben waarmee anderen dus vooral bepalen wat je moet doen of het missen van bepaalde middelen en vaardigheden om je werk te doen. Zo kan ook coaching en professionalisering één van de bestedingsdoelen zijn. 

Inzetten van extra middelen

De inzet van extra middelen kent in principe een structureel karakter. In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden.Voor schooljaar 2018/2019 wordt alvast 237 miljoen vrij gemaakt wat neerkomt op 155 euro per leerling.

Zou je dit in willen zetten voor extra personeel dan ter info hieronder de loonkosten per functie:

089de978-a123-4d1c-b92b-09aa8dd769a9

Voorbeeld

Een school met 160 leerlingen ontvangt € 24.800,- in schooljaar 18/19. Ze willen graag 4 ochtenden (0,4 fte) administratieve ondersteuning schaal 4. De kosten zijn dan 0,4 fte x € 42.000 = € 16.800. Er blijft dan nog € 8.000 over. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden voor bijna 1 dag onderwijsassistent schaal 4. 

Met het Model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019 kun je bekijken op welk bedrag uw school/scholen recht heeft/hebben. 

Handige links:

Bron: Rijksoverheid.nl

Voor vragen of meer informatie:
Bea Lokhorst
adviseur P&O

06 12 85 29 44
b.lokhorst@preadyz.nl

Bea Lokhorst

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)