Nieuws

CAO Kinderopvang 2020 - 2021

1 september 2020

De nieuwe CAO Kinderopvang is een feit! Deze heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021 (18 maanden). Op 24 juli 2020 heeft de Minister deze algemeen verbindend verklaard.

De kern is dat de (achtergebleven) loonontwikkeling de andere sectoren (zorg, onderwijs) meer gaat volgen en de professionaliteit en inzet wordt benadrukt. Voor de volledige tekst van de CAO zie deze link.

De belangrijkste punten zijn hieronder uitgewerkt en hebben betrekking op:
(klik op de belangrijkste punten om ze snel te bekijken)

Salaris en verhoging

Wat verandert er?

 • Eenmalige uitkering
  De werkgever betaalde in juli 2020 over de salarissen van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van 3% uit (niet pensioengevend);
 • 1 juli 2020
  Het salaris wordt verhoogd met 3%. Het vitaliteitsbudget verdwijnt uit de CAO en wordt kostenneutraal opgenomen in het salaris;
 • 1 januari 2021
  Het salaris van een fulltime medewerker wordt met € 12 bruto verhoogd;
 • Eindejaarsuitkering
  Nieuw is dat de werkgever vanaf 2020 de eindejaarsuitkering van 2% jaarljks in december uitbetaalt. De eindejaarsuitkering wordt berekend over 12 maandsalarissen van het betreffende kalenderjaar. Komt de medewerker in de loop van het jaar in dienst? Dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar berekend vanaf de datum dat de medewerker in dienst is. Gaat de medewerker in de loop van het jaar uit dienst? Dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar berekend tot de datum dat deze uit dienst gaat;
 • Gratificatie
  De werkgever kan, na instemming van de medezeggenschapsraad, bij een bijzondere reden een gratificatie toekennen aan een groep of alle medewerkers. De gratificatie kan eenmalig in een kalenderjaar worden toegekend en is niet structureel. Over de gratificatie wordt geen pensioen en vakantietoeslag opgebouwd.
  Let op: Verwerking geschiedt door Preadyz alleen op aangeven van de kinderopvangorganisatie zelf!

Werkdruk

 • Levensfasebudget
  Nieuw is de invoering van een levensfasebudget. Jaarlijks kan een fulltime medewerker 138 uur (66 uur bovenwettelijk vakantieverlof en 72 overwerkuren) sparen. De uren worden omgerekend naar geld en het geld wordt toegevoegd aan het levensfasebudget. In de CAO zijn 5 doelen bepaald om dit op te kunnen nemen, namelljk:
  - Ouderschapsverlof;
  - Zorg- of mantelzorgverlof;
  - Tijdelijk minder werken;
  - Langdurig verlof (sabbatical);
  - Opname voor pensioen, voor zover fiscale wet- en regelgeving dit toelaten.Aandachtspunt: het budget wordt niet geindexeerd, terwijl de werknemer bij opname het dan geldende uurtarief betaalt.
  CAO-partijen zijn in afwachting van gesprekken met PGGM over de inrichting van het levensfasebudget. Wanneer duidelijk is hoe het levensfasebudget administratief moet worden ingericht, zal Preadyz dit oppakken.

Belasting en belastbaarheid

 • Werktijd en werkdagen
  In de vorige CAO zijn afspraken gemaakt over de inzet en beschikbaarheid van werknemers. In de praktijk is onduidelijkheid ontstaan. Artikel 4.2 (dat hierop toeziet) wordt daarom op sommige punten aangepast. In de nieuwe CAO is bijvoorbeeld bepaald, dat de werkgever de werktijden bepaalt. (Hierbij dient de werkgever zoveel mogelijk rekening te houden met de levensbeschouwlijke opvattingen van de medewerker.) Extra gewerkte uren kunnen ook in het levensfasebudget worden gestort.
 • Bereikbaarheid en beschikbaarheid
  In de nieuwe CAO is het recht op onbereikbaarheid ingevoerd. Dit houdt in, dat je niet bereikbaar hoeft te zijn op dagen dat je niet werkt. In het geval van een calamiteit mag de werkgever wel bellen, maar hoeft werknemer niet op te nemen.
  Let op: Een medewerker in een flexpool moet wel bereikbaar zijn op de afgesproken beschikbaarheidsdagen. Op vrije dagen van een flexpooler geldt hetzelfde als voor andere medewerkers.
 • Werktijden en pauze
  Het begrip werktijd is in de nieuwe CAO-tekst verduidelijkt: de tijd die de medewerker in opdracht van de werkgever werk verricht, waaronder:
  - Vergaderingen die direct voortkomen uit werk;
  - Bijscholing;
  - Reistijd en wachttijd die de medewerker heeft door opgedragen werk;
  - Extra reistijd woon-werkverkeer omdat de medewerker langer moet reizen dan normaal      (geldt alleen als de medewerker moet reizen naar een andere plaats dan haar
  standplaats);
  - Eerder beginnen of later eindigen om de locatie te openen of te sluiten;
  - Halen en brengen van kinderen.
 • Niet-groepsgebonden uren
  Dit aantal uren wordt verhoogd van 37,5 naar 46 uur per fte pedagogisch medewerker per jaar per vestiging. Dit is geen individueel recht, werkgevers kunnen bepalen hoe deze uren worden verdeeld. De werkgever dient met de medezeggenschap deze uren vast te leggen.
 • Licht huishoudelijk werk
  De term licht huishoudelijk werk is verduidelijkt in de CAO: licht huishoudelijk werk houdt in dat de pedagogisch medewerker opruim- en schoonmaakwerk doet ten behoeve van een veilige en hygienische omgeving voor kinderopvang. Hierbij kan gedacht worden aan:
  - Opruimen en schoonmaken na afloop van het spelen, knutselen of andere activiteiten;
  - Opruimen en schoonmaken na het eten;
  - Opruimen en schoonmaken als een kind naar de wc is gegaan.
 • Locaties
  De werkgevers spannen zich in om oproepkrachten op een beperkt aantal locaties in te zetten, afhankelijk van het spreidingsgebied. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over het aantal locaties waar een oproepkracht kan worden ingezet.
 • Vast-tijdelijk
  Werkgevers streven ernaar om 80% vaste krachten en 20% flexibele krachten in dienst te hebben.
 • Arbeidsomstandigheden
  De arbeidscatalogus wordt opnieuw bekeken en daar waar nodig aangepast op het gebied van fysieke en mentale arbeidsomstandigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Wat verandert er?

 • Stagevergoeding
  Nieuw is dat werkgevers verplicht zijn stagiaires (i.p.v. een mogelijkheid) een stagevergoeding te geven. Zowel MBO-3 als MBO-4 studenten als HBO studenten hebben recht op een minimale stagevergoeding. Dit proces is inmiddels beschikbaar gesteld door Preadyz.
 • Diploma
  Diploma's die zijn vervallen, zouden opnieuw beoordeeld moeten worden. CAO-partijen hebben besloten de vervallen diploma's niet opnieuw toe te voegen aan de diplomalijst voor pedagogisch medewerkers. De reden hiervoor is het borgen van de kwaliteit van het pedagogisch werk. CAO-partijen hebben het OAK gevraagd advies uit te brengen over wat er aanvullend nodig is om wel te kwalificeren.

Kwaliteit

 • Invoering beroepscode
  CAO-partijen gaan gedurende de looptijd een beroepscode ontwikkelen. Hierbij zal worden onderzocht of er een vrijwillige beroepsregistratie ingevoerd kan worden. Voorwaarde hierbij is dat de beroepscode geen aanvullende administratieve last wordt.
 • Beroepsontwikkeling
  In het kader van de professionalisering wordt een werkgroep ingericht die advies gaat uitbrengen. Professionalisering wordt zowel een verantwoordelijkheid voor de werknemer als voor de werkgever.

Overige belangrijke aandachtspunten

 • Geboorteverlof
  Door invoering van de Wet Extra Invoering Geboorteverlof (WIEG) wordt artikel 7.6 gewijzigd. Het aanvullend geboorteverlof wordt door UWV betaald.
  Preadyz heeft inmiddels het proces in de selfservice aangepast. De kinderopvangorganisatie geeft vervolgens via deze selfservice de wijziging door. Vervolgens checkt Preadyz of de melding naar het UWV wordt verzonden.
 • Vakbondscontributie
  De bedoeling van artikel 5.14 is dat werknemers gebruik kunnen maken van de fiscale regeling vergoeding vakbondscontributie.
  Dit proces is al beschikbaar in de selfservice. De mutatie wordt verwerkt door de medewerkers van de kinderopvangorganisatie.
 • Jubileumtoeslag
  De CAO-bepaling over de jubileumtoeslag (artikel 6.3) word gewijzigd. Voor werknemers die na 1 januari 2020 in dienst treden tellen alleen de dienstjaren bij de huidige werkgever en rechtsvoorgangers mee voor het bepalen van de toeslag.
  Let op: voor werknemers die na 1 januari 2020 in dienst zijn èn voor peuterspeelzaal-medewerkers die na 1 januari 2020 in dienst zijn van een organisatie die valt onder de CAO sociaal werk en na die datum van de CAO Sociaal Werk zijn overgegaan naar de CAO Kinderopvang, geldt de oude regeling!
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikte medewerkers
  In artikel 5.12 wordt verduidelijkt, dat een arbeidsongeschikte werknemer met een WIA-beschikking minder dan 35% niet kan worden ontslagen, tenzij blijkt dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn en partijen zich hebben ingespannen intern of extern ander werk te zoeken.

Maatwerk op ondernemingsniveau

Daarnaast is er nog een aantal afspraken over maatwerk op bestuursniveau gemaakt: de werkgever kan voor een aantal artikelen uit de CAO met de medezeggenschapsraad afspraken maken over de beoordelingsinstrumenten en functiedifferentiatie èn overgangsregeling van peuterspeelzalen.

Tot slot is de rol van de medezeggenschapsraad op een aantal terreinen versterkt (maatwerk op ondernemingsniveau, bepalen aantal locaties, invoeren gratificatie).

Hulp nodig bij de implementatie?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan hulp bij de implementatie van de nieuwe regelgeving? Wil je meer uitleg over de CAO of de rol van de medezeggenschap?

Wij helpen je er graag mee!

Voor vragen of meer informatie:

Maaike van Zadelhoff
jurist & adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Eric Massink
senior adviseur PSA en
Youforce specialist
06 10 75 79 77
e.massink@preadyz.nl

Eric Massink

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)