Privacyverklaring

Lees in onze Privacyverklaring hoe wij omgaan met (persoons)gegevens.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe wet in werking getreden: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij kregen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten werden sterker.

De privacyverklaring betreft de rol van Preadyz als verantwoordelijke in de zin van de AVG waarin u leest wat onze rol is als dienstverlener aan onze klanten en aan u als bezoeker van deze website.

Privacyverklaring

Preadyz kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. Preadyz zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Preadyz met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de AVG in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde persoonsgegevens en doeleinden
Indien u via de website een e-mail aan Preadyz verstuurt, of een rekenprogramma of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, (e-mail)adres en/of financiële gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Preadyz gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over diensten van Preadyz;
  • het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van Preadyz;
  • het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Preadyz zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses.

Daarnaast vragen wij u soms om gegevens over uw werk, functie, leeftijd, geslacht en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan Preadyz zijn verstrekt in het kader van de ondersteuning van onze dienstverlening, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over de voor u relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit van deze dienstverlening.

Als wij via uw werk- of opdrachtgever over uw persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij uw (uitsluitend geaggregeerde en geanonimiseerde) gegevens gebruiken voor onze facturatie of voor het doen van statistisch onderzoek naar (de kwaliteit van) onze dienstverlening. Uiteraard zijn deze gegevens niet naar uw persoonsgegevens herleidbaar.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Preadyz gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden eventueel aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot u herleidbaar zijn.

Preadyz kan uw persoonsgegevens uitwisselen met andere onderdelen van Preadyz B.V.

Preadyz zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken voor zover dit is toegestaan in de AVG. Preadyz zal u hierover altijd informeren, waaronder via deze Privacyverklaring.

Ten tijde van het beschikbaar maken van deze Privacyverklaring, worden uw persoonsgegevens door de volgende derden verwerkt.

Derden

Voor zover uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, heeft Preadyz hiervoor passende waarborgen getroffen. Indien u wenst te weten welke waarborgen dit zijn, kunt u contact opnemen met:  contact@preadyz.nl.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als richtlijn neemt Preadyz hiervoor een bewaartermijn van 2 jaar vanaf het moment dat Preadyz uw contactgegevens heeft ontvangen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Verzoeken ten aanzien van uw persoonsgegevens
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, verwijderen, beperken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via: contact@preadyz.nl. Dit zijn tevens de contactgegevens indien u een bezwaar wenst te maken tegen een verwerking door Preadyz, dan wel indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen.

Vragen
Met vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via: contact@preadyz.nl.


Voor vragen of meer informatie:
Eduard van den Eijnden
juridisch adviseur

06 16 68 07 79
e.vandeneijnden@preadyz.nl

26