Nieuws

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020

24 april 2020

shutterstock_352947272

Op 9 april jl. hebben de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO. De looptijd is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Nog niet definitief

Het onderhandelaarsakkoord wordt binnenkort ter stemming voorgelegd aan de leden van de VO-raad. Ook de onderwijsbonden raadplegen de achterban.
De volledige tekst inzake het onderhandelaarsakkoord is te vinden via deze link.

De belangrijkste punten van het onderhandelaarsakkoord zijn hieronder uitgewerkt en hebben betrekking op:
(klik op de belangrijkste punten om ze snel te bekijken)

Loonsverhoging OP en OOP

 • Salarisverhoging
  De salarissen worden per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75%;
 • Eindejaarsuitkering
  De eindejaarsuitkering wordt met 0,6 % verhoogd; de werknemers in het VO ontvangen in december 2020 een eindejaarsuitkering van 8%;
 • Eenmalige uitkering
  In juni 2020 volgt een eenmalige bruto-uitkering van 750 euro naar rato van de betrekkingsomvang.

Inkorting salarisschalen OOP en schoolleiding

De salarisschalen voor OOP en schoolleiders worden met ingang van 1 augustus 2020 ingekort van 16 naar 12 treden, conform de LD-schaal.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP)

Werknemers kunnen - voor zover de werkgever dat niet geregeld heeft - op eigen kosten een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) afsluiten via de werkgever. Een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering verzacht de financiële gevolgen van langdurige (>1 jaar) arbeidsongeschiktbeid.

Professionalisering

 • Scholingsbudget
  De bij- en nascholing van werknemers wordt verder gestimuleerd, doordat werknemers - in overleg met de werkgevers - het persoonlijk scholingsbudget gedurende 2 jaar kunnen opsparen. Hiervoor dient de werknemer wel een scholingsplan in te dienen bij de werkgever.
 • EVC-traject
  Werknemers met een opleiding t/m MBO-2-niveau hebben recht op een EVC-traject. De kosten hiervoor die het persoonlijk basisrecht overschrijden, komen voor rekening van de werkgever.
 • Startende schoolleiders
  In de CAO wordt opgenomen dat schoolbesturen moeten voorzien in een introductieprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd.

Wnra, tijdelijke contracten en ketenregeling

De regeling van het bijzonder onderwijs wordt als gevolg van de invoering van de Wnra ook van toepassing voor het openbaar onderwijs. Dit heeft met name gevolgen voor de ketenregeling t.a.v. de tijdelijke contracten in het openbaar onderwijs.

 • Termijn tijdelijke contracten
  De maximale termijn voor het sluiten van tijdelijke contracten gaat per 1 augustus 2021 van 3 naar 2 jaar. Hiermee wijkt de CAO VO af van de algemene wetgeving. Let op: Indien een werkgever o.g.v. het meerjarenformatiebeleid formatieve problemen voorziet, kan de werkgever -met instemming van de PMR- een maximale termijn van 3 jaar hanteren.
 • Projectovereenkomsten
  De maximale termijn voor het aangaan van dergelijke overeenkomsten wordt in de CAO VO 2020 beperkt tot 4 jaar.

Gelijke behandeling formele en materiële werktijdfactor

Bij sommige rechten en plichten die werkgever en werknemer hebben ten opzichte van elkaar geldt een naar rato principe. Dit houdt in dat bepaalde faciliteiten naar rato van de werktijdfactor worden toegekend. Er zijn ook faciliteiten waarbij de werktijdfactor niet wijzigt, maar de feitelijke (materiële) werktijdfactor wel. Hierdoor ontstaat er een ongelijkheid tussen werknemers die evenveel werken, maar ongelijk behandeld worden.

Wat verandert er?
Wat betreft het seniorenverlof hebben de vakbonden afgesproken dat deze ongelijkheid wordt weggenomen. Voor werknemers die op 8 april 2020 seniorenverlof genoten (en een ruimere regeling genieten dan toekenning naar rato), wordt een overgangsregeling getroffen tot 1 augustus 2022.

Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting

In december 2019 hebben de scholen 155 euro per leerling gekregen voor de inzet voor extra ontwikkeltijd, werkdruk, verlichtende maatregelen, begeleiding van startende leerkrachten en zij-instromers of onderwijsinnovatie. Over de wijze van besteding van deze middelen dient het bestuur afspraken te maken met de P(G)MR en moet het bestuur zich in het jaarverslag verantwoorden over:

 • Het totale te besteden bedrag per schoolbestuur;
 • Op welke wijze en met betrokkenheid van wie de besteding tot stand is gekomen;
 • Aan welke doelen de middelen zijn besteed;
 • De wijze waarop de evaluatie gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, inclusief de uitkomst daarvan.

Hoewel de hoge werkdruk een structureel probleem is, is de uitkering die in december 2019 is gedaan een eenmalige uitkering. Het incidenteel uitkeren van extra gelden is niet voldoende om structurele problemen op te lossen. Daarom blijft de werkdrukverlichting op de agenda van de vakbonden staan om structurele bekostiging te krijgen om de hoge werkdruk op te kunnen lossen.

Overige belangrijke aandachtspunten

Tot slot hebben de vakbonden afgesproken dat zij gedurende de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, een invulling te geven aan het pensioenakkoord (mogelijk met een decentraal generatiepact), taakbeleid en duurzame inzetbaarheid. Wat betreft de duurzame inzetbaarheid zullen, waar nodig, de voorbeeldfuncties worden geactualiseerd. De nieuwe voorbeeldfuncties zullen richtinggevend zijn bij het actualiseren van de functiebeschrijvingen op school. Bea Lokhorst kan u als FUWA-gecertificeerd adviseur helpen met het actualiseren van de functiebeschrijvingen. Bea is te bereiken via: 06 12 85 29 44 of e-mail: b.lokhorst@preadyz.nl.

CAO is nog niet definitief!

Zoals aangegeven is de CAO 2020 nog niet definitief vastgesteld nu nog niet alle partijen hebben ingestemd. Zolang er geen definitief akkoord is, kan VISMA RAET de CAO-afspraken niet inbouwen en kan Preadyz het (nog) niet verwerken. We hopen dat alle betrokken partijen tijdig instemmen. We houden je op de hoogte.

Hulp nodig bij de implementatie?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan hulp bij de implementatie van de nieuwe regelgeving? Wil je meer uitleg over de CAO of de rol van de medezeggenschap?

Wij helpen je er graag mee!

Voor vragen of meer informatie:

Maaike van Zadelhoff
jurist & adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)