Nieuws

Voldoet je school aan de nieuwe norm: normatief eigen vermogen?

23 september 2020

Wat betekent dat nu ‘Normatief eigen vermogen’?

De inspectie van het onderwijs heeft een methode ontwikkeld om bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen te signaleren. Dit wordt het normatief eigen vermogen genoemd. De aanleiding hiervoor is de conclusie van de inspectie dat de reserves in het onderwijs geleidelijk toenemen.

De bij Preadyz aangesloten schoolbesturen die de financiële administratie door ons laten verzorgen hebben een berekening van het normatief eigen vermogen toegezonden gekregen. Hierin is ook aangegeven of er sprake is van een bovenmatig eigen vermogen.

Hoe bereken je het normatief eigen vermogen?

Het normatief eigen vermogen wordt berekend op basis van de volgende variabelen:

  • Aanschafwaarde van de gebouwen;
  • De boekwaarde van de resterende materiële vaste activa;
  • De totale baten.

De formule die wordt gehanteerd is de som van de volgende berekeningen:

  • 0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27
  • Boekwaarde van de resterende materiele vaste activa
  • Omvangafhankelijke rekenfactor x totale baten

De rekenfactor bedraagt:

  • 5% voor besturen met totale baten grote dan € 12 miljoen;
  • Onder de € 12 miljoen loopt de rekenfactor geleidelijk op van 5% tot 10% bij besturen met totale baten van € 3 miljoen;
  • Voor besturen met totale baten van minder dan € 3 miljoen geldt een vaste risicobuffer van € 300.000.

Het normatief eigen vermogen geldt alleen voor het publieke deel van het eigen vermogen. Privaat vermogen (verkregen door bijvoorbeeld schenkingen) wordt buiten beschouwing gelaten. Als het eigen vermogen groter is dan het berekende normatief eigen vermogen dan kan dit bovenmatig zijn.

De inspectie van het onderwijs gaat in 2020 de signaleringswaarde gebruiken bij de beoordeling van de jaarcijfers over 2019. Vanaf verslagjaar 2020 legt het bestuur verantwoording af over de hoogte van de reserves in het jaarverslag. Hierbij moeten reserves boven het normatief eigen vermogen onderbouwd worden. Een voorbeeld hiervan is dat het bestuur spaart voor grote investeringen in de toekomst.
De komende jaren wordt een bovenmatig eigen vermogen afgebouwd indien hier geen juiste onderbouwing voor is. Vanaf 2024 kan er gehandhaafd worden door het ministerie van OCW. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het ministerie dit gaat doen.

Wil je meer weten over het normatief eigen vermogen, dan kun je contact opnemen met Gerjan Heerkes of Sadé Runia. Hieronder zie je hun contactgegevens.

Meer informatie en vragen: 

Sadé Runia
adviseur financiën
06 15 93 86 31
s.runia@preadyz.nl

24

Gerjan Heerkes
mede-oprichter Preadyz en klantadviseur
06 50 70 69 29
g.heerkes@preadyz.nl

Gerjan Heerkes

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)