Nieuws

CAO PO 2019-2020 definitief vastgesteld

9 april 2020

pexels-photo-928199

In dit artikel informeren wij je over de gevolgen van de nieuwe CAO PO voor jouw school.

De CAO PO is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De integrale tekst van de CAO PO is beschikbaar via deze link.

De belangrijkste punten zijn hieronder uitgewerkt en hebben betrekking op:
(klik op de belangrijkste punten om ze snel te bekijken)

Algemene bepalingen

 • In de nieuwe CAO PO 2019-2020 zijn de wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wnra per 1 januari 2020 verwerkt. Hierdoor zijn de arbeidsvoorwaarden verder geharmoniseerd en is een aantal begripsbepalingen met betrekking tot het openbaar onderwijs geschrapt.
 • De looptijd van de nieuwe cao is van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2020.

Arbeidsduur en formatiebeleid

 • Het ontslag- en het werkgelegenheidsbeleid zijn, als gevolg van de invoering van de Wnra, komen te vervallen. Wel dien je als werkgever voor 1 mei van elk schooljaar een bestuursformatieplan, een meerjarenformatiebeleid en een werkverdelingsplan te hebben opgesteld met instemming van de P(G)MR. De betreffende artikelen zijn nu terug te vinden in hoofdstuk 2 van de nieuwe CAO PO 2019-2020.

Dienstverband

 • In hoofdstuk 3 van de nieuwe CAO PO 2019-2020 zijn de bepalingen omtrent het dienstverband opgenomen. De bepalingen m.b.t. het openbaar onderwijs in hoofdstuk 4 van de CAO PO 2018-2019 komen te vervallen.
 • In de nieuwe CAO PO is vastgelegd dat zij-instromers, die nog geen onderwijsbevoegdheid bezitten, een contract voor bepaalde tijd krijgen voor maximaal 2 jaar. In het contract moet worden opgenomen dat wanneer de zij-instromer niet binnen 2 jaar zijn/haar onderwijsbevoegdheid heeft behaald het dienstverband dan van rechtswege is beëindigd.
 • Wat betreft het ontslag is de cumulatiegrond, als gevolg van de invoering van de WAB per 1 januari 2020, opgenomen in de nieuwe CAO PO 2019-2020. De cumulatiegrond houdt in dat de werkgever een werknemer nu mag ontslaan wanneer er sprake is van een combinatie van twee of meer ontslaggronden. (Voorheen mocht er namelijk maar één ontslaggrond worden aangedragen als reden voor ontslag.)
 • Tot slot zijn de bepalingen over de opzegtermijnen, schorsingen, disciplinaire maatregelen, formaliteiten, detacheringen, de leraren in opleiding en de onderwijsassistenten ongewijzigd (alleen omgenummerd).

Functiewaardering

Uiterlijk 1 augustus 2020 moet je als werkgever het functiegebouw heroverwegen. Het gaat dan om de functies in de categorie Directie en Onderwijsondersteunend Personeel.

Wat verandert er?

 • Functiewaardering
  Je kunt als schoolbestuur gebruik maken van de door de PO-Raad gepubliceerde functies. Wil je functies wijzigen en ‘organisatie-eigen’ maken dan moeten die  functies beschreven en gewaardeerd worden door een SPO-gecertificeerde adviseur op grond van FUWA PO.Is dit nog niet gebeurd, dan moet je er dus voor zorgen dat dit voor 1 augustus 2020 geregeld gaat worden. In overleg met de PGMR en mede door de coronacrisis mag dit later, maar invoering gebeurt per 1 augustus 2020, dus eventueel met terugwerkende kracht.

Let op: Wanneer een functiebeschrijving voor een werknemer wordt aangepast, moet je als werkgever jouw werknemer hierover schriftelijk informeren.

 • Inschaling OOP en directie
  Blijkt uit de nieuwe functiebeschrijving dat een werknemer:

  • hoger moet worden ingeschaald, dan gaat de nieuwe inschaling uiterlijk per 01-08-2020 in werking;
  • lager moet worden ingeschaald, dan behoudt de werknemer het salaris en het uitzicht conform de oude inschaling.

Voor directieleden geldt bovendien, dat wanneer de heroverweging niet tot een nieuwe functiebeschrijving leidt, je in de nieuwe salarisschaal wordt ingepast die past bij de zwaarte van je oude functiebeschrijving.

 • Nieuwe functies
  De werkgever kan besluiten om nieuwe functies te introduceren met een proefperiode van maximaal 2 jaar (zie artikel 5.1 lid 7 CAO PO 2019-2020, p. 54).

Arbeidsduur en salaris

 • Arbeidsduur
  Hoewel dit niet nieuw is, is in de nieuwe CAO PO bepaald dat per 1 augustus 2019 de fulltime werkweek 40 uur per week bedraagt en dat werknemers op hele uren per week dienen te worden benoemd. Daarnaast geldt voor incidentele vervangingen van 1 dag of minder, een minimale betrekkingsomvang van 5 uur per week. Dit kan tijdelijk worden uitgebreid bij een tijdelijke belasting van extra werkzaamheden. Opmerking: De maximale omvang is hierbij vastgesteld op 48 uur per week.
  Let op: De werktijdfactor van arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 31 juli 2015, vastgesteld in uren en minuten, veranderen niet!
 • Beloningsbeleid
  Nieuw is dat werkgevers een beloningsbeleid kunnen opstellen. Indien een werkgever geen beloningsbeleid vaststelt, ontvangt iedere werknemer automatisch elk jaar een periodiek conform de vastgestelde voorwaarden die horen bij de schaal die past bij zijn of haar functie. Indien de werkgever, samen met de PGMR, wel een eigen beloningsbeleid opstelt, kunnen daar voorwaarden in worden opgenomen over de toekenning van periodieke verhogingen.
 • Arbeidsvoorwaardengesprek
  Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer dient een arbeidsvoorwaardengesprek te worden gevoerd tussen werkgever en werknemer waarin afspraken worden gemaakt over functie, salaris en werktijdfactor. Deze, en ook tussentijdse wijzigingen of afspraken, dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
  Let op: Dit geldt ook voor (tijdelijke) waarneming of vervanging van een hogere functie. Belangrijk hierin is dat artikelen met betrekking tot de oude inschalingsregels (inpassing op basis van het laatst genoten salaris) zijn vervallen!
 • Participatiebaan
  In de nieuwe cao wordt het salaris van werknemers onder de 22 jaar in ieder geval vastgesteld op het wettelijke minimumjeugdloon. Voor werknemers vanaf 21 jaar wordt het salaris vastgesteld volgens de salarisschaal Participatiebaan (Bijlage A4, p.236).
 • Garantiebepaling minimumloon OOP
  OOP ontvangt minimaal het geldende minimumloon, vermeerderd met het bedrag zoals genoemd in bijlage A7 van de CAO PO, p. 237.
 • Verval toelage directeur
  De directeurentoelage verdwijnt per 1 augustus 2020. De toelage wordt verdisconteerd in het nieuwe brutosalaris.

Vergoedingen en financiële regelingen

 • Verhuiskostenregeling
  De oude regeling vervalt. De nieuwe CAO bepaalt dat je als werkgever uiterlijk per 1 augustus 2020 zelf een vergoedingsregeling voor de verhuiskosten moet vaststellen.
 • Woon-werkverkeer
  Naast de ANWB-routeplanner kan een werkgever voor de berekening woon-werkverkeer nu ook van een van de volgende planners gebruik maken: Routenet, Google Maps en Webservices. Daarnaast kan de werkgever i.o.m. PGMR een eigen regeling vaststellen, zolang dit een verbetering van de CAO-regeling betreft.
 • Zakelijke reis- en verblijfkosten
  Voor 1 augustus 2020 dient de werkgever, met instemming van PGMR, een eigen vergoedingsregeling hiervoor vast te stellen. Tot die tijd (of zoveel eerder als werkgever en PGMR overeenkomen) geldt de regeling CAO PO 2018-2019.

Professionalisering

 • Beleid
  De werkgever dient jaarlijks verantwoording af te leggen aan de PMR over het professionaliseringsbeleid, de behaalde resultaten en de besteding van het budget.
 • Budget
  Iedere werknemer, zowel OP als OOP, heeft –naar rato werktijdfactor- recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500 per jaar en 2 uren per werkweek.
  Daarnaast heeft iedere werknemer over 2020 en 2021 recht op een extra individueel professionaliseringsbudget van € 100 per kalenderjaar naar rato werktijdfactor.

Van werkgelegenheidsbeleid / ontslagbeleid naar Van-Werk-Naar-Werk beleid

 • Invoering en overgangsrecht
  Het werkgelegenheidsbeleid en ontslagbeleid zijn reeds komen te vervallen. Voor situaties van voor 01-02-2020 is er een overgangsregeling getroffen (zie art. 9.3 en art. 9.8 CAO PO 2019-2020).
 • Van-Werk-Naar-Werk
  Met deze nieuwe regeling wordt beoogd gedwongen ontslagen te voorkomen en de instroom in de WW zoveel mogelijk te beperken.
 • Overleg
  Wanneer de werkgever formatieve problemen voorziet is overleg met de vakbonden verplicht. Vakbonden hebben onderling overleg wie namens hen in dat geval gesprekspartner is. Bij ingrijpende reorganisatieperikelen zijn vertegenwoordigers van alle bonden aanwezig. De looptijd van de ‘van-werk-naar-werk-begeleiding’ zal zo kort mogelijk zijn met een maximum van 2 jaar (zie art. 10.3 CAO PO 2019-2020).
 • Transitievergoeding
  Werknemers die als gevolg van bedrijfseconomische redenen worden ontslagen hebben op grond van de CAO PO geen recht meer op een transitievergoeding.
 • Overplaatsingsbeleid
  Het overplaatsingsbeleid is ongewijzigd in de nieuwe CAO PO overgenomen.

Hulp nodig bij de implementatie? 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan hulp bij de implementatie van de nieuwe regelgeving zoals het opstellen of wijzigen van het functiegebouw?

Wij helpen je er graag mee! Onze adviseur P&O Bea Lokhorst is al sinds 2003 FUWA gecertificeerd voor het onderwijs en kan je helpen bij een goede implementatie. Maar ook bij de eventueel op jouw situatie toegesneden eigen functie(reeksen).

Voor vragen of meer informatie:
Bea Lokhorst
adviseur P&O

06 12 85 29 44 
b.lokhorst@preadyz.nl

Bea Lokhorst

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)