NIEUWS

Laatste nieuws CAO voor primair onderwijs

29 januari 2020

Laatste nieuws over de CAO Primair Onderwijs 

In dit artikel tref je een korte toelichting aan op de belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO. Naar verwachting zal begin maart 2020 de nieuwe CAO 2019-2020 gepubliceerd worden. De CAO is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Uitwerking van de belangrijkste punten:

 • Positie en beloning van schooldirecteuren en OOP (onderwijsondersteunend personeel)

  Je hebt vast al gelezen dat er een nieuwe CAO is afgesloten waarin onder andere een salarisverhoging is afgesproken van 4,5% voor alle personeelsleden. Daarbij ontvangen alle medewerkers in februari een eenmalige uitkering van 33% over hun nieuwe salaris naar de situatie in januari 2020 en een bruto uitkering van € 875,- naar rato van de werktijdfactor.

  Maar let op: er is meer nieuws!

  In de CAO is ook afgesproken dat iedere werkgever zijn functiegebouw moet heroverwegen voor de leidinggevende functies en ondersteunende functies.
  De invoering dient uiterlijk 1 augustus 2020 plaats te vinden maar dat mag ook eerder (op z’n vroegst 1 januari 2020).

Schermafbeelding 2020-01-22 om 18.19.13
 • Functiereeks directeuren

  Voor directeuren is er een functiereeks opgesteld met een D11, D12 en een D13 inschaling. Daarbij vervalt dan per 1 augustus a.s. de directeurentoelage. Deze is per 1 augustus geïntegreerd in het bruto salaris en telt daarmee ook mee in de vaststelling van de vakantie- en de eindejaarsuitkering. Dat was met de huidige toelage niet het geval. Een extra meevaller dus.

  De functiereeks kent verschillen in detail op het gebied van meerjarenbeleid, regionaal gebied, bijdragen aan het bovenschools beleid. Voor jouw organisatie is het van belang om te kijken welke directeursfunctie past bij welke school. Of zijn alle scholen en directeuren daarin identiek?

Schermafbeelding 2020-01-22 om 18.12.20
 • Functiereeks onderwijsassistenten

  Voor onderwijsassistenten is een reeks gemaakt van onderwijsassistent A (schaal 4) tot en met C (schaal 6). Deze kent een oplopend niveau van functiezwaarte waarbij de onderwijsassistent B (ten opzicht van A) komt met verbetervoorstellen en C (ten opzichte van B) meer naar eigen inzicht handelt (zonder vooraf af te  stemmen) en meewerkt aan de vormgeving en planning van leeractiviteiten.

Schermafbeelding 2020-01-22 om 18.07.53
 • Overige functies OOP (onderwijsondersteunend personeel)

  Er worden 13 functiebeschrijvingen toegevoegd waarbij je de keuze kunt maken of je hier wel of niet gebruik van wilt maken.
  Nieuw hierbij is de functie van leraar ondersteuner. Deze onderscheidt zich van de onderwijsassistent doordat hij/zij in samenspraak met de leraar zelfstandig instructie en begeleiding mag geven aan leerlingen.
  Voor alle overige functies klik je op deze link: voorbeeld-functiebeschrijvingen primair onderwijs

  Hoe nu verder?
  Ruim voor 1 augustus moet je beoordelen welke functies binnen jouw organisatie van toepassing zijn.
  Hoe gaat jouw functieboek er uit zien? Denk er aan dit tijdig voor te leggen aan de (G)MR.

Schermafbeelding 2020-01-22 om 18.09.36
 • Professionalisering

  In de nieuwe cao wordt bepaald, dat werkgever en werknemer overleg dienen te gaan voeren over verdere professionalisering van de werknemer.
  Het budget dat elke school per FTE beschikbaar heeft wordt verhoogd van minimaal € 500,- naar minimaal € 600,- per FTE. Daarnaast is er per FTE 2 uur per werkweek beschikbaar voor professionalisering.
  Het budget voor professionalisering kan als een totaal schoolbudget worden gezien, waarbij elke werknemer recht heeft op minimaal € 600,- naar rato van de werktijdfactor. De werknemer kan in overleg met de werkgever bepalen waar hij of zij dit budget aan wil besteden.

Schermafbeelding 2020-01-22 om 18.15.10
 • Ontslag- en werkgelegenheidsbeleid

  Mede als gevolg van de invoering van de Wnra (en de Wab), die ter harmonisering van de arbeidsvoorwaarden zijn ingevoerd, komen in de nieuwe CAO het ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid te vervallen. De teksten van de nieuwe cao worden aangepast naar aanleiding van de Wnra en er zijn afspraken gemaakt over overgangsrecht voor de RDDF-plaatsingen.
  Onder de nieuwe CAO dient er bij dreigende formatieve problemen altijd overleg plaats te vinden met de vakbonden. Wanneer het probleem cijfermatig gezien niet zo groot is, neemt slechts een deel van de vakbonden deel aan het overleg. Tijdens het overleg met de vakbonden worden er afspraken gemaakt over vrijwillig vertrek, de boventallig verklaring, de duur van het sociaal plan (niet meer standaard 2 jaar) en maatregelen ‘van-werk-naar-werk’ begeleiding. Hierbij komt de outplacementvergoeding bij de ‘van werk naar werk begeleiding  te vervallen. Ook de transitievergoeding komt bij ontslag op bedrijfseconomische gronden te vervallen. 

Schermafbeelding 2020-01-22 om 18.16.41
 • Overige onderwerpen die de aandacht verdienen

  Overige onderwerpen die in de cao opgenomen zijn:

  • De inkomenstoelage van de OOP schalen o.g.v. art. 6.14a wordt per 1 januari 2020 in het brutosalaris opgenomen;
  • Voor participatiebanen wordt het minimumjeugdloon opgenomen in de cao;
  • De werkgever moet alle werknemers in staat stellen om in ieder geval op eigen kosten een IPAP-verzekering af te sluiten. Hierbij is de werknemer niet meer afhankelijk van een collectief van de werkgever. Dit hoeft dus ook niet meer bij Loyalis;
  • De benoemingsvolgorde zal worden aangepast, zodat deze beter bij de praktijk aansluit;
  • Het artikel over terugbetalingsverplichting betaald OSV gaat aangepast/verduidelijkt worden;
  • Voor AOW-gerechtigden wordt de ketenregeling aangepast;
  • In de nieuw CAO wordt een grond voor een tijdelijke benoeming voor onbevoegden en zij-instromers opgenomen in artikel 3.1;
  • Bij de berekening voor woon-werkverkeer mag de werknemer kiezen tussen verschillende routeplanners.
LogoMakr_876kWr

Voor vragen of meer informatie:

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan hulp bij de implementatie van de nieuwe regelgeving zoals het opstellen of wijzigen van het functiegebouw? Wij helpen je er graag mee! Onze adviseur P&O Bea Lokhorst is al sinds 2003 FUWA gecertificeerd voor het onderwijs en kan je helpen bij een goede implementatie. Maar ook bij het eventueel op jouw situatie toegesneden eigen functie(reeksen).

Bea Lokhorst
adviseur P&O
06 12 85 29 44
b.lokhorst@preadyz.nl

Bea Lokhorst

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)